Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.12.2023. Viimeisin muutos 15.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Personal trainer ja ravintovalmentaja Junnu Eskelinen,
Orsitie 2
Oulu 90240
Pohjois-Pohjanmaa

puh. +358 40 762 6629
e-mail: [email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Junnu Eskelinen
puh. 040 762 6629
sposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Personal trainer ja ravintovalmentaja Junnu Eskelisen asiakas- sekä markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
  • Asiakassuhteen ylläpito
  • Tarjonnan kohdentaminen
  • Analysointi
  • Asiakasviestintä, mukaan lukien suoramarkkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, sopimuksen täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: henkilön nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, ikä, paino, pituus, ruokavalio, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, jotka ovat välttämättömiä personal trainer sekä ravintopalveluiden tarjoamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Jokainen, joka käsittelee henkilötietoja ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Asiakkaalla on oikeus poistaa itsensä suoramarkkinoinnista klikkaamalla sähköpostiviestin lopussa olevaa ''Peruuta tilaus'' linkkiä. Mikäli asiakkaan poistamista rekisteristä ei pysty tekemään rekisteröidyn omasta toimesta, tulee asiakkaan lähettää pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).